මී මැසි පරාග (50g) Bee Pollen | Shoppa.lk

25%
මී මැසි පරාග
මී මැසි පරාග (50g) Bee Pollen
0
No votes yet
List price: LKR 300.00
Price: LKR 225.00
SKU: CBH-BPL-022-02

Description

දිනපතා මුහුණේ ගැල්වීමෙන් මුහුණ පැහැපත් වේ.
ලප කැළැල් නැති වේ.
දිදුලන සමක් ලබා දේ.
ආහාරයක් වශයෙන්ද භාවිතා කල හැක.
කුඩා දරුවන්ටද සුදුසුය.

25%
Back to Top